ענף בעלי החיים הינו מענפי החקלאות הראשיים בצפון. הוא כולל ענפים חשובים – רפתות לחלב, בקר לבשר, צאן, לולי פטם, לולי הטלה, דגי מאכל ועוד. למרות ההיקף והגיוון הרב בתחום זה, הפעילות של מו"פ צפון בו מצומצמת יחסית, מתמקדת בשנים האחרונות בענף הבקר לבשר והצאן. המחקרים מתבצעים בחוות כרי דשא,בנווה יער, ובעדרי המגדלים בגליל ורמת הגולן. תחומי המחקר העיקריים בתחום הבקר לבשר הם: • המרעה העשבוני – יעילות ניצול, מגוון מינים, שימוש בצל במרעה, השפעת דישון במרעה ועוד.• שיפור ממשק בגידול בקר- הכנסת טכנולוגיות מעקב מרחוק,השפעות תאורה במפטמות ובדירים, הקטנת נזקי טריפות, הכנסת גידולי מספוא חדשים. עבודת החוקרים מתבצעת בשיתוף פעולה הדוק עם מדריכי הגידול בשה"מ, עם חוקרים בתחום הבקר לבשר והמרעה בנווה יער ובמכון וולקני, וכמובן עם ציבור הבוקרים. מדי שנה מתקיימים ע"י מו"פ צפון כנסים מקצועיים בתחום הבקר לבשר, המהווים הזדמנות לבוקרים למפגש ולימוד, בהם מוצגת ההתקדמות המחקרית בענף. החוקר במו"פ צפון בתחום זה הוא ד"ר אביב אשר, העוסק ביעילות ייצור בקר במרעה, בהשפעות תאורה על יצרנות של בקר וצאן, ובבחינת גידול הקינואה למספוא.