יעדי תחום נשירים לשנת 2015

  • פתוח והטמעת ממשק הדברה באמצעים ידידותיים תוך מתן מענה למחלות ומזיקים עיקריים (הרחבה בתפוח למשק המשפחתי וכניסה לאגס  ולעיניים).
  • ייעול השימוש בתשומות כ"א, מים וחומרים.
  • שיפור הפוריות, מניעת סירוגיות וייצוב היבול לרמות של כ- 6 טון לדונם (בזני התפוח הצבעוניים). 
  • שיפור איכות הפרי (גודל, צבע, איכות פנימית ומניעת פגעים חיצוניים). 
  • מתן חלופות גידוליות לנוטע תוך התאמת סל הזנים והמינים לדרישות השוק.
  • יישום והטמעת הידע בקרב החקלאים בסיוע מערך הדרכה.