ענף בעלי החיים הינו מענפי החקלאות הראשיים בצפון.
הוא כולל ענפים חשובים – רפתות לחלב, בקר לבשר, צאן, לולי פטם, לולי הטלה, דגי מאכל ועוד.
למרות ההיקף והגיוון הרב בתחום זה, הפעילות של מו"פ צפון בו מצומצמת יחסית, והתמקדה בשנים האחרונות בענף הבקר לבשר. בענף זה מתבצעים מחקרים בחוות כרי דשא ובעדרי המגדלים בגליל ורמת הגולן.
תחומי המחקר העיקריים בתחום הבקר לבשר הם:
• המרעה העשבוני – יעילות ניצול, מגוון מינים, שימוש בצל במרעה ועוד.
• מחלות בבקר – קרציות,
• שיפור ממשק בגידול בקר- הכנסת טכנולוגיות מעקב מרחוק, הקטנת נזקי טריפות.
עבודת החוקרים מתבצעת בשיתוף פעולה הדוק עם מדריכי הגידול בשה"מ, עם חוקרים בתחום הבקר לבשר בנווה יער ובמכון וולקני, וכמובן עם ציבור הבוקרים.
מדי שנה מתקיימים ע"י מו"פ צפון כנסים מקצועיים בתחום הבקר לבשר, המהווים הזדמנות לבוקרים למפגש ולימוד, בהם מוצגת ההתקדמות המחקרית בענף.
כיום אין חוקרים בתחום בעלי החיים המועסקים ע"י מו"פ צפון, ונעשית פעילות לגיוס חוקרים בעתיד.

מנהל התחום

טלפון

דוא"ל

שמעון זית

052-5791717

shimonz@migal.org.il