בעלי חיים - יעדים

יעדים לשנת 2015

  • שיפור הממשק להקטנת הפחת בבקר לבשר ולהעלאת אחוזי הגמילה למעל - 70%.
  •  פיתוח שיטות לניצול מיטבי של המרעה ע"י בקר לבשר בשטחים הפתוחים.
  •  שיפור הרמה המקצועית והניהולית של הבוקר.
  •  שמירה על איכות הסבבה ע"י טיפול בפסולות.