פעילות המו"פ

מו"פ צפון לקראת 2017
יעוד מו"פ צפון - קידום חקלאות ריווחית ומשגשגת בצפון הארץ באמצעות ביצוע מחקר יישומי מוביל בארץ ובעולם, בפיתוח טכנולוגיות ישומיות , והטמעתן לקיום ופיתוח חקלאות חדשנית ובת קיימא

יעדים כלליים

• שיפור הריווחיות והעלאת ערך התוצרת החקלאית (התמודדות מול שווקים מתחרים).
• פיתוח כלים לייעול השימוש בתשומות: כח אדם, מים, קרקע והון
• הגדלת מגוון הגידולים - מינים וזנים והתאמת לשווקים (יצוא ושו"מ).
• פיתוח חקלאות ידידותית לסביבה.
• פיתוח טכנולוגיות של חקלאות מדייקת.
• מתן מענה לבעיות גידוליות במגוון גידולים של חקלאי האזור.

כיווני עבודה מיקצועיים – מו"פ צפון 2015-2020:

1. חקלאות ריווחית – שיפור מתמיד של רמת התפוקות ואיכותן בגידולים המובילים את כלכלת האזור, יעול השמוש בתשומות, כלים להתמודדות מול איומי יבוא. יעדים פרטניים וכמותיים בתחומים השונים לפי סוגי גידולים.

2.חקלאות מגוונת – גיוון ענפי החקלאות הרלוונטים לחקלאי האזור- בחינת גידולים בעלי התאמה אקלימית מקומית בעיקר בעלי פוטנציאל יצוא ו/או התאמה של זנים חדשים ויחודיים לנישות עיתוי ושיווק. כולל התאמה לתתי אזור ול"מגוון" מתיישבים.

3. חקלאות "חכמה" – פיתוח מוצרים בעלי ערך מוסף – ידע טכנולוגי גלום במוצר, Functional Food, תזונה מקדמת בריאות, חיבור לתעשיה – פעילות משותפת איזורית – גיוס כח אדם לביצוע משימות.

4. חקלאות מדייקת – מתן תשומות לפי צרכי היחידה הבודדת, אמצעי חישה מרחוק, יכולת עיבוד מתאימות בקרת שימוש בתשומות – מים, דשן, ח. הדברה וכו' – פיתוח כלים ויכולות (קליטת חוקר ומעבדה).

5. חקלאות וסביבה – הפחתת שימוש בחומרי הדברה – חיזוק תהליכי הישום. היעד עד 2020 70% משטחי הפעילות פועלים בממשק ידידותי. טיפול בפסולות חקלאיות – חי וצומח נזקים ושימושים משניים. דשנים בחקלאות – מתן מדויק .