תכנית ודוחות עבודה

תכניות עבודה לבעלי חיים לבשר 2015

מס' התכנית

שם החוקר

שם התכנית

1

ד"ר זלמן הנקין

גיבוש מודל לגידול בקר לבשר במרעה תוך מיקסום הריווחיות במסגרת פיתוח בר-קיימא

2

ד"ר זלמן הנקין

בחינת גודל שטח צל נדרש ומיקומו האופטימאלי לגידול בקר בחלקות מרעה

3

ד"ר זלמן הנקין

יחסי הגומלין בין מערכת מרעה חקלאית ובין המערכת האקולוגית של מרעה עשבוני ים-תיכוני שבתוכה היא פועלת

4

ד"ר יאן לנדאו

השפעת ממשק רעייה על המהלך השנתי של איכות מנה של עדר בקר לבשר במרעה

5

ד"ר רואי גוטמן

מדידת הרכב מסת הגוף בשיטת העקבה החשמלית


לתקציר תוכניות עבודה בעלי חיים לבשר - 2015
לדו"חות חצי שנתיים 2015 – תחום בעלי חיים
לדו"חות שנתיים 2015 – תחום בעלי חיים
לדו"חות שנתיים 2016 – תחום בעלי חיים
לדוח תמיכות שנת 2016 – תחום בעלי חיים