יעדים לשנת 2015

גידולים
1. אדמונית-המשך חיזוק יכולת הקדמת הפריחה בגידול בקרקע ובשיטות השינוע השונות
2. הורטנזיה ופרח שעווה כגידול חדש מרכזי בשנים הקרובות.

משקי מודל
1. הקמת וליווי משקי מודל בגידולים הנבחרים במסגרת פרוייקט הנחלות ברמה"ג.
2. פיתוח עיסקי ומסחרי לגידולים המרכזיים.

אחר
1. חיזוק הקשר המקצועי והעסקי עם מרכז הארץ.
2. הגדלת מספר מגדלי הפרחים באזורנו.