שינויים דינמיים בתכונות של רשתות צל והשפעתם על משטרי ההשקיה והדישון