תנאי שימוש

מו"פ צפון מציע את השירות המקוון באתר מידע זה ברשת האינטרנט (להלן: השירות), בכפוף לתנאים הבאים.

"המשתמש", להלן משמעו: כל אדם אשר יוצר קשר עם השירות.

שמירת סודיות
רישום פרטי המשתמש אינו מחייב ונעשה למטרת שמירת קשר, ניתוח סטטיסטי ואפשרות להעברת מידע למשתמש. מידע אישי שנמסר למו"פ צפון באמצעות שירות זה יישמר בסודיות, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א - 1981, ולא יועבר לאחרים, אלא בהרשאה.

פניות למו"פ צפון
שאלות אודות השירות הניתן באתר זה או בנוגע לתחום פעילותו של מו"פ צפון, ניתן להפנות ישירות למו"פ צפון בדואר אלקטרוני: iris@migal.org.il, או לכתובת: בית מיג"ל, אזור תעשיה דרומי, קרית שמונה.

מו"פ צפון יעשה כמיטב יכולתו לענות לפניות, אולם אין באפשרות מו"פ צפון לספק הדרכה ויעוץ שוטפים ואין הוא מתחייב לענות לפניות בתחום זה.

זכויות יוצרים
זכויות היוצרים במידע המפורסם באתר זה, שייכות למו"פ צפון, או שהנו בעל הרשיון בהן, אלא אם נאמר אחרת בגוף המידע ו/או נקבע מפורשות כי זכויות היוצרים במידע שייכות לגורם אחר.

זכויות היוצרים, כאמור, חלות על כל חלק של המידע, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, טקסטים מכל סוג שהוא, תמונות, איורים, מפות, גרפים, שרטוטים, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: החומר המוגן).

המשתמש רשאי לעשות בחומר המוגן שימוש סביר והוגן, בהתאם לכללים הקבועים בדין, ובכלל זה, ציטוט מדוייק ונכון של החומר. המשתמש חייב לציין את המקור לכל ציטוט, כאמור, בין אם המקור הוא מו"פ צפון ובין אם גורם אחר כאמור לעיל.

המשתמש אינו רשאי לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה, שינוי או פעולה אחרת, העלולים לפגוע בנכונות המידע, במהימנותו או בערכו, ו/או בשמו או בכבודו של מו"פ צפון או כל גורם אחר.

בכפוף לדיני זכויות יוצרים, המשתמש אינו רשאי להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר או לפרסם מחדש את החומר המוגן או כל חלק ממנו, לצורך שימוש מסחרי, ללא אישור, מראש ובכתב, של מו"פ צפון.

השירות ואחריות
השירות מוצע למשתמש כמות שהוא ("As Is").

מו"פ צפון לא ישא באחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש במידע או בכל הקשור להתאמת השירות לצרכי המשתמש ובכלל זה במקרה של מידע או נתונים שגויים. לעניין זה, מו"פ צפון - לרבות חוקריו, עובדיו, נציגיו, וכל הבא מטעמו או מכוחו.

מו"פ צפון עושה כמיטב יכולתו כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם השירות אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המוצגים בו. הנתונים המופיעים בשירות בהיותם תוצאות מחקרים ו/או פעולות המתבצעות ע"י מו"פ צפון, עשויים להשתנות מעת לעת.

בכל סתירה או אי-התאמה בין המידע המתפרסם בשירות, לבין המידע כפי שהינו מופיע בפרסומים רשמיים או מקוריים בכתב, רק החומר המופיע בפרסומים הרשמיים או המקוריים בכתב כאמור, ייחשב לנכון.

מו"פ צפון לא ישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות, על ידי המשתמש או על ידי כל צד שלישי אחר.

קישורים
בשירות זה מצויים קישורים (links) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט (להלן: אתרי צד ג'). מבלי לגרוע משאר הוראות דף תנאי השימוש, יחולו לגבי הקישורים ההוראות כדלקמן:

הקישורים נועדו לנוחיות המשתמש בלבד. אם לא צויין אחרת באתר זה, אין לבין מו"פ צפון לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים מסחריים או משפטיים ומכל מקום למו"פ צפון אין שליטה בחומר המצוי באתרי צד ג'.

מו"פ צפון אינו אחראי לתוכן הנמצא באתרי צד ג' או להתאמתו לשירות. מו"פ צפון לא ישא באחריות כלשהי לנזק שיגרם למשתמש, כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בחומר המצוי באתרי צד ג'.

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקא, אישור, המלצה או העדפה ע"י מו"פ צפון לאתרי צד ג' ו/או לבעלי ומפעילי האתרים ו/או לחומר כלשהו ו/או מסמכים ו/או מוצרים המוצגים בהם.

אין ליצור קישור של אתר זה לאתרים אחרים ברשת האינטרנט ו/או לעשות שימוש בשם או כתובת האתר באתרים כאמור, ללא אישור מראש של מו"פ צפון.

אזהרה
מו"פ צפון מדגיש כי ישום מעשי של המידע המוצג באתר דורש מקצועיות, מומחיות ומיומנות בתחומי המידע. השירות הניתן באתר אינו מהווה חוות דעת, ייעוץ, הצעה או המלצה מכל סוג שהוא, ובכל שאלה הנוגעת לישום מעשי של המידע יש להיוועץ בגורמי מקצוע.

אין השירות מתיימר להוות תחליף לשיקול הדעת של המשתמש או לייעוץ אגרוטכני ע"י מומחים ובעלי מקצוע, וכל הפועל על סמך המידע הכלול בשירות ישא לבדו באחריות לתוצאות מעשיו.

הגלישה באתר והשימוש בשירות מהווים את הסכמת המשתמש לכל תנאי השימוש המפורטים לעיל.