בחינת יישום רחב היקף של חומרים לשבירת תרדמה בנשירים