בעלי חיים - יעדים

יעדים רב שנתיים

  • שיפור הממשק להגדלת היצרנות, להקטנת הפחת בבקר לבשר ולהעלאת אחוזי הגמילה והפחתה בהוצאות המגדל (בדגש על כמות ותזמון מתן מזון מוסף)
  • זיהוי אירועיי עקה, רבייה (ייחומים, המלטות, הפלות) ותחלואה בבקר במרעה
  •  פיתוח שיטות לניצול מיטבי של המרעה ע"י אינדיקציות בזמן אמת לכמות ואיכות המרעה
  •  פיתוח פרוטוקול יעיל לשימוש בקינואה כגידול חדש להזנת בקר לחלב (פרות גבוהות תנובה), בקר לבשר (עגלים לפיטום), טלאים בפיטום ועזים גבוהות תנובה, ויישומו בפועל במשקים מסחריים.
  • זיהוי כאב בפרות חלב ובעגלות באמצעות ניטור קצב לב והתנהגות
  • פיתוח פרוטוקול ל"תאורה חכמה" המשפרת יעילות ייצור ברפת, במפטמה ובדיר
  • העלאת אחוז השומן בחלב בדגש על תקופת הקיץ בבקר לחלב