תכנית ודוחות עבודה

תכניות עבודה לאבוקדו עמק הירדן וגליל עליון 2016

מס' התכנית

שם החוקר

שם התכנית

1

רקפת שרון, כרמית סופר ארד

הדברה ידידותית של כנימות ממוגנות Coccoidea Diaspididae)) במטעי אבוקדו

2

ד"ר א. בן יעקב, הדר כהן, ליאור רבינוביץ'

מבחן שדה לכנות אבוקדו המושקות במי קולחים

3

מיקי נוי

בחינת ריסוסי נוף באבץ לשם שיפור פוריות המטע

4

דר' ורד יריחימוביץ, דר' אדולפו לוין

מניעת סירוגיות בזן פינקרטון

תכניות עבודה לאבוקדו גליל מערבי 2016

מס' התכנית

שם החוקר

שם התכנית

1

דר. ליאור רובינוביץ', הדר כהן

עיצוב ופתיחה לאור במטעי אבוקדו

2

מיקי נוי

ברור והפצת זני אבוקדו חדשים

3

מיקי נוי

חיגור באבוקדו מזן 'האס' ו'אטינגר'

4

דר' ורד יריחימוביץ, דר' ליאור רבינוביץ'

השבחה באבוקדו

5

אבנר זילבר, עמוס נאור, מנשה לוי, מוטי פרס, ראובן דור

השפעת ממשק ההדשיה על נשירת עלים וחנטים\פירות של אבוקדו

6

אבנר זילבר, עמוס נאור, מנשה לוי, מוטי פרס, ראובן דור

השפעת ממשק השקיה ודישון על היבול של עצי אבוקדו

7

הדר כהן

מבחן שדה לכנות אבוקדו- ראה דו"ח בעמק הירדן

8

אבנר זילבר

טיוב איכות מי קולחים להשקיה ע"י מיהול עם מים מותפלים: מזעור הנזק מהשקיה במי קולחים ושיפור הרווחיות

9

דר. ליאור רובינוביץ', הדר כהן

מפרים מצטיינים להאס

10

דר' חורחה טרצ'יצקי

בחינת טיפולים למניעה ותיקון הנזק מהשקיה בקולחים במטעים בקרקעות כבדות

11

דר. ליאור רובינוביץ', הדר כהן

השפעה של הגמעת 'מג'יק' על מבנה עץ 'האס' ופוריותו


לתקציר תוכניות עבודה אבוקדו - 2016
לדו"חות חצי שנתיים 2015 – תחום אבוקדו
לדו"חות שנתיים 2015 – תחום אבוקדו
לדו"חות שנתיים 2016 – תחום אבוקדו
לדוח תמיכות שנת 2016 – תחום אבוקדו