תכנית ודוחות עבודה

תכניות עבודה להדרים 2016

מספר תוכנית

שם חוקר

תוכנית

1

שוקי קנוניץ

פרויקט זנים וכנות לגליל העליון ולרמת הגולן

2

שלום שמואלי

פרוייקט זנים וכנות לגליל מערבי

3

ניצן רוטמן

שמירת איכות הפרי באשכוליות ובקליף אור במהלך הסתיו והחורף

4

אבי צדקה/גל ספיר

הפחתת בעיית גסות הקליפה בקליף אור 1

5

ד"ר דדי עזרא

מיזם חוסן מל סקו

6

עמוס נאור

פיתוח ממשק השקיית אור בגליל העליון

7

גל ספיר

הפחתת מספר הזרעים בקליף 'אודם'

8

עמוס נאור

בחינת תגובת אשכוליות להשקיה בשלוש תקופות פנולוגיות

9

שלום שמואלי

שימוש בצמחי כיסוי בפרדס ובחינת השפעתם על תצרוכת המים ומדדי היבול

תכניות חדשות שהוגשו לענף ההדרים המחכים לאישור ביצוע

מספר תוכנית

שם חוקר

תוכנית

1

ניצן רוטמן

הגנה על פירות מנדרינה הדס ממכות שמש ע"י שימוש ברשתות צל

2

ניצן רוטמן

הגברת והעלאת היבול בטבורי קרה בעזרת חיגור

3

ניצן רוטמן

כדאיות חיגור עצי אור צעירים

4

ניצן רוטמן

הגברת והעלאת היבול במנדרינה הדס בעזרת טיפול בג'יברלין בשיא פריחה

5

גל ספיר

הגדלת פרי בפומלו

6

גל ספיר

בחינת הקשר בין רמות הנוטריינטים לבין גסות הקליפה בזן 'אורי'


לתקציר תוכניות עבודה הדרים - 2016
לדו"חות חצי שנתיים 2015 – תחום הדרים
לדו"חות שנתיים 2015 – תחום הדרים
לדו"חות שנתיים 2016 – תחום הדרים
לדוח תמיכות שנת 2016 – תחום הדרים